Drikkevann

Vann

Drikkevann er vårt viktigste næringsmiddel. Sikker vannforsyning er ingen selvfølge. Dårlig drikkevann forårsaker årlig omkring 100 000 sykefraværsdager pr. år (Folkehelseinstituttet). De som har vannforsyning fra vannverk skal være trygg på at vannet er godt og underlagt regelmessig kontroll.

Vannforsyning er definert som samfunnskritisk infrastruktur. Det er derfor svært viktig at vannforsyningen er sikker og trygg på alle måter.
Den enkelte vannverkseier har ansvaret for at vannforsyningen er tilfredsstillende i forhold til gjeldene krav, lover og forskrifter. Drikkevannsforskriften er den mest sentrale forskriften innenfor drikkvannsforvaltning og beskriver bl.a. de viktigste forholdene mht. vannkvalitet, leveringssikkerhet, internkontroll og beredskap.

 


Mattilsynet er et statlig organ som ble opprettet i 2004 og er en samling av flere tidligere offentlige tilsyn, bl.a. næringsmiddeltilsynene. Mattilsynet er delt i 3 nivåer, med hovedkontor i Oslo, 8 regionkontorer og 54 distrikstkontorer over hele landet. I oppland er Mattilsynet representert med kontor på Lillehammer, Gjøvik, Otta og Leira. Alle virksomheter som produserer, håndterer eller omsetter mat (herunder drikkevann) skal ha godkjenning fra Mattilsynet.


Oppland fylkeskommune har ansvaret for overordnet planlegging på fylkesnivå gjennom fylkesplaner og fylkesdelplaner. Fylkeskommunen har videre veiledningsansvar knyttet til plan- og bygningslovens bestemmelser om kommunal planlegging og utarbeider "Regionalt utviklingsprogram". Oppland fylkeskommune arbeider bl.a. med offentlige tilskuddsordninger innenfor vannforsyning.

Water, Ice, is, vann