Fra det tidligere kurset:

 

Fullstendig læringsbeskrivelse:

Kurset tar for seg prosessen fra inntak av drikkevann til behandling av ferdig avløpsvann hvor det legges vekt på å gi en teoretisk plattform slik at deltakerne har grunnlag for å forstå grunnleggende beregninger om vannforsyning. Kjemiske prosesser ved drikkekvannshåndtering og rensing av avløpsvann blir berørt, uten at det gås i dybden på disse områdene.

Etter gjennomført kurs skal du ha kunnskap om dimensjoneringskriterier og ledningsnett både for vannforsyning og avløps- og overvannssystemer. I tillegg skal du ha grunnleggende kunnskap om vannbehandlings- og avløpsrensemetoder.

Videre skal du kunne

•             Beskrive hovedkomponentene i et vannforsynings, avløps- og overvannssystem

•             Beskrive de vanligste rensemetodene for drikkevann og avløpsvann

•             Gjøre et begrunnet valg mellom aktuelle drikkevannskilder

•             Dimensjonere vannforsyning og avløp til og fra et område

•             Gjøre et begrunnet valg mellom vannbehandling- og avløpsrensemetoder

•             Beskrive de vanligste metodene for behandling og bruk av slam

•             Beskrive basis-drift av VA-anlegg

•             Formidle oversikt over fagområdet, egnet for enkle faglige vurderinger og kommunikasjon