Linken nedenfor er en artikkel om samfunnskritisk personell fra Miljødirektoratatet.

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2020/mars-2020/samfunnskritisk-personell-innen-avfall-og-avlop/

 

Ny forskrift i forbindelse med begrensingen av spredning for Covid-19.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-12-270