Iht. forskriftens §8 skal et hvert vannforsyningssystem som forsyner minst 20 husstander herunder hytter eller minst 50 personer, helseinstitusjon eller skole/barnehage være godkjent.

Det lokale Mattilsynet er godkjenningsmyndighet for alle typer vannforsyningssystemer, både kommunale og private, uavhengig av størrelse på vannforsyningen.

Ved etablering av nye vannforsyningssystemer, eller endringer av betydning, skal planene for valg av vannkilde, utbygging og drift være godkjent før arbeid igangsettes. Slike nyetableringer eller endringer skal i tillegg ha oppstartstillatelse fra godkjenningsmyndigheten før driftsstart.

I Drikkevannsforskriften er det stilt krav om at søknaden skal inneholde dokumentasjon som omfatter alle forhold som kan ha innvirkning på kvantitet og kvalitet av drikkevann.
Før godkjenning gis, skal det innhentes uttalelse fra berørte kommuner om forhold som angår miljørettet helsevern (kommunelegen) og arealdisponering.

Vannverkseier har det formelle ansvaret for å søke om godkjenning og for at vannverket er godkjent. Vannverkseier kan ikke iverksette utbygging, drift eller endring som nevnt i Drikkevannsforskriften før det er gitt godkjenning.

Søknad om godkjenning

Søknad om godkjenning skal skje via Mattilsynets skjematjenester (MATS) og pålogging gjennom portalen Altinn.
Link til Mattilsynets skjematjenester (MATS) finnes her

 

Myndigheter og rådgivere innenfor vannforsyning

Mattilsynet

Kommunelegen

Teknisk etat / plan og næring i aktulle kommune

Oppland fylkeskommune

Folkehelseinstituttet

Norsk Vann

Fylkesmannen i Oppland