Avløp

Hoveddelen av utslipp fra avløpsanlegg i Oppland går til sårbare resipienter som Mjøsa, Randsfjorden og Begnavassdraget. Forurensningsmyndighetene har gjennom utslippstillatelser, satt strenge krav til utslippene og dokumentasjon i form av kontroll og rapportering av slike utslipp.

Kontroll og rapportering
DiO bistår medlemmene sine med kontroll og rapportering, gjennom koordinering av prøvetakingsopplegg mellom laboratorier og medlemmer,samt innsamling av prøvedata og utarbeidelse av årsrapporter.  Kommunene rapporterer selv til myndighetene via ALTINN.
Kravene til dokumentasjon innebærer også at renseanleggeseiere må ha systemer for internkontroll og beredskap på plass. DiO bistår medlemmene med utarbeidelse av internkontrollsystemer og beredskapsplaner.

Driftsoptimalisering
DiO har også som oppgave og bistå renseanleggseiere med driftsoptimalisering av renseprosessen. Dette utføres gjennom rutinemessige driftsbesøk på renseanleggene 2 -3 ganger pr. år.

Arbeidsmiljø
Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter inneholder bestemmelser for å sikre arbeidstakere et tilfredstillende arbeidsmiljø. Veiledning i gjeldende regelverk er en del av DiO's arbeidsområde, se egen side.

Drainage pipe and polluted water

Lover og forskrifter avløp

DiO har utarbeidet oversikt over de mest relevant lover og forskrifter innenfor avløpsektoren. Oversikten er på ingen måte uttømmende for samtlige tilfeller og kan også være for omfattende for små private anlegg. Det er opp til den enkelte virksomhet/anleggseier å bedømme hva som er relevant.
Oversikten forutsettes oppdatert 1. gang pr. år (ved årsskiftet). Klikk på en av linkene nedenfor for å få opp oversikt for det aktuelle fagområdet. Oversikten er utarbeidet i Word-format og kan klippes ut og limes inn i aktuelle dokumenter (f.eks. IK-system).